Polityka prywatności

23 październik 2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES NUME.COM.PL

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIVERSAL ODSZKODOWANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-369 Łódź), ul. Piotrkowska 212/214, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000909993, NIP 7252310459, REGON 389387405, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego stronę internetową Administratora.
 3. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.universal-odszkodowania.pl, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe. Zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Następnie są one powierzane pracownikowi infolinii w celu przedstawienia bezpłatnej usługi oceny roszczenia odszkodowawczego, które to roszczenie miałoby być odkupione lub co do którego Administrator miałby dochodzić w imieniu Użytkownika zapłaty odszkodowania.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, i ma na celu przygotowanie oraz przedstawienie oferty w ramach usług świadczonych przez Administratora.
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: wycena@universal-odszkodowania.pl
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, na zasadzie art. 28 RODO
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. przedstawienia bezpłatnej usługi oceny roszczenia odszkodowawczego, które to roszczenie miałoby być odkupione lub co do którego Administrator miałby dochodzić w imieniu Użytkownika zapłaty odszkodowania;
 2. rozliczenia usług świadczonych przez Administratora na gruncie prawa podatkowego (odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy);
 3. wszelkich innych usług, w ramach których Administrator będzie podejmował działania mające na celu uzyskanie przez Użytkownika większych środków finansowych na pokrycie poniesionej szkody;
 4. uzyskania zapłaty odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji odkupu roszczenia odszkodowawczego. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na potrzeby likwidacji szkody jak również ewentualnych postępowań sądowych;
 5. marketingowych, tj. promowanie usług świadczonych przez Administratora.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku realizacji umowy dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
 1. wykonującym usługi księgowe na rzecz Administratora, operatorom płatności oraz podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.universal-odszkodowania.pl na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 3. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi dokumenty wysyłane przez Administratora.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Zaznaczamy, że niniejsza polityka prywatności została wydana tylko dla stron internetowych, które można przypisać do domen i subdomen zarejestrowanych na markę Universal Odszkodowania, a nie dla innych stron internetowych, na które użytkownik może przejść za pośrednictwem łącza. 
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 8. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 10. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą stronę www.universal-odszkodowania.pl jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
 11. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony universal-odszkodowania.pl, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?